Dechrau Canu….. Filming for the Welsh ‘Songs of Praise’

…..

Recordiwyd Dechrau Canu, Dechrau Canmol o Gapel y Croes, Cilycwm ar nos Lun, y 7fed o Hydref, 2019. Diolch i Aled Edwards am arwain ac i Elaine Robins am cyfeilio, ac i bawb a wnaeth cefnogi y noswaith.

The Welsh version of “Songs of Praise” recently recorded an evening in Capel y Groes, Cilycwm. Thanks to all who supported the event, especially Aled Edwards for conducting and Elaine Robins for accompaniment.

Côr Cyswllt Cilycwm (llun Wil clic)
Y gynulleidfa yn barod i ddechrau……
Y cantorion yn cyrraedd…….
Paratoi y Capel at ffilmio……

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Credyd Pensiwn – Pension Credit

The Older People’s Commissioner for Wales has produced a useful guide to the Pensions Credit which you may be eligible for if your weekly pension is less than £167.25 (£255.25 for couples).

The leaflet is in Welsh and English.

To download it – please click here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lleol i Flaenau Tywi…Local to this area.

Interesting notes on new hydro project – please follow the link…..

https://jacothenorth.net/blog/

..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notices from Cyngor Cymuned Cilycwm Community Council;

Four new Notices have been added to the Community Council Notices section.

Notice of Conclusion of Audit 31st March 2019

This document is now available – please click here.

Auditor General for Wales’ Audit Certificate. 20th Sept. 2019

This document is now available – please click here.

Auditor General for Wales’ Audit Report. 20th Sept. 2019

This document is now available – please click here.

Accounting Statements for 2018 – 2019

This document is now available – please click here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ailgylchu…..Recycling

Mart Llanymddyfri // Llandovery Mart 5/10/2019 8am – 12

Amnestau gwastraff…..Waste amnesty

Most household waste can be taken along to a waste and tyre amnesty – including unwanted furniture, carpets, mattresses, electrical items such as fridge-freezers and televisions. A maximum of four domestic tyres can also be taken; however, tractor or lorry tyres will not be accepted. 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/recycling-bins-and-litter/waste-amnesties/#.XZJCDudKh3k
Posted in Uncategorized | Leave a comment

TOYOTA, JAPAN. 11.15am. 23/09/2019…Wales v Georgia

mae angen WYN yn y rhes flaen……mae angen WIN ar Gymru!!

POB LWC WYN JONES.…….GOOD LUCK WYN JONES

.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Newidiadau sy’n effeithio ar y gwasanaeth ailgylchu / biniau |Changes affecting bins / recycling service

English below.

Y nifer fwyaf o fagiau du y bydd preswylwyr yn gallu eu rhoi allan i’w casglu fydd 3 bob pythefnos. 

Bydd nifer o newidiadau yn cael eu cyflwyno o 7 Hydref a fydd yn effeithio ar gasgliadau biniau a chanolfannau ailgylchu. 

Cofiwch fod modd rhoi cynifer o fagiau glas ag y mynnir allan i’w casglu a chaiff gwastraff bwyd ei gasglu bob wythnos.

Po fwyaf y byddwch yn ei ailgylchu, y lleiaf o fagiau du y bydd gennych. Ar gyfartaledd mae bron hanner cynnwys bagiau du yn Sir Gaerfyrddin yn gallu cael ei ailgylchu a gwastraff bwyd yw cymaint â chwarter ohono.

Bydd teuluoedd mawr o chwech neu fwy, teuluoedd sydd â phlant mewn cewynnau a chartrefi sy’n cynhyrchu gwastraff lludw glo o leoedd tân dan do yn gallu gwneud cais am fagiau ychwanegol os oes eu hangen arnynt.

Os oes angen cadi brown neu fin gwyrdd newydd ar breswylwyr, gallant gasglu un o’r canolfannau Hwb neu o swyddfeydd y cyngor yn Llandeilo, sy’n haws, neu gallant archebu un ar-lein.

Er mwyn helpu preswylwyr i ailgylchu eu gwastraff bwyd yn haws, byddwn yn dosbarthu tri rholyn o fagiau bin bwyd ar gyfer y cadis cegin brown ynghyd â thri rholyn o fagiau glas. 

Bydd y broses ddosbarthu’n dechrau ym mis Hydref ac yn para tan ddiwedd mis Mawrth a gall preswylwyr ddefnyddio’r traciwr dosbarthu ar-lein ar wefan y cyngor i gael gwybod pryd y gellir disgwyl eu bagiau. Nodwch eich côd post a bydd yn rhoi gwybod i chi am eich mis dosbarthu. 

Hefyd bydd rhai newidiadau yn cael eu cyflwyno yn y canolfannau ailgylchu o 7 Hydref. Gofynnir i breswylwyr wahanu unrhyw eitemau y gellir eu hailgylchu o’r eitemau na ellir eu hailgylchu cyn iddynt gyrraedd. Bydd yr holl fagiau du yn cael eu hagor ac os byddant yn cynnwys unrhyw eitemau y gellir eu hailgylchu, bydd yn rhaid eu sortio ar y safle.

Nod y newidiadau hyn yw helpu i gynyddu cyfradd ailgylchu’r sir. Ar hyn o bryd rydym yn ailgylchu oddeutu 58% o’n sbwriel ond mae angen i ni gyrraedd 64% erbyn diwedd y flwyddyn ariannol neu gallwn gael gosb ariannol fawr gan Lywodraeth Cymru. 

Mae ymgyrch fawr i addysgu a chodi ymwybyddiaeth wedi’i lansio i roi gwybod i breswylwyr am y newidiadau hyn. 

Os hoffech gael posteri i’w gosod yn eich cymuned, anfonwch e-bost at Marchnata a’r Cyfryngau.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar y wefan.

Diolch

Y Tîm Gwastraff ac Ailgylchu

————————————————

A number of changes are coming in from October 7 that will affect bin collections and recycling centres.

The maximum number of black bags that residents will be able to put out for collection will be 3 a fortnight.

Remember, there is no limit on how many blue bags can be put out for collection and food waste is collected weekly.

The more you recycle the less black bag rubbish you will have. On average almost half of the contents of black bags in Carmarthenshire are recyclable and as much as a quarter of it is food waste.

Large families of six or more, families that have children in nappies and households that produce coal ash waste from indoor fireplaces will be able to apply for additional bags if they need it.

If residents need a replacement brown caddy or green bin they can pick one up from one of the Hwbs or the council offices in Llandeilo, which will be quicker, or they can order them online.

To help residents recycle their food waste more easily, we will be delivering three rolls of food bin liners for the brown kitchen caddies along with the three rolls of blue bags.

Deliveries start in October up until the end of March and residents can use the online delivery tracker on the council’s website to find out when theirs is due. Simply type in your postcode and it will tell you your month of delivery. 

There are also some changes coming in at the recycling centres from October 7. Residents are being asked to separate any recyclable items from non-recyclable items before they arrive. All black bags will be opened and if they contain any items that can be recycled they will have to be sorted on site. 

The aim of these changes is to help the county increase its recycling rate. We are currently recycling around 58% of our rubbish but we need to reach 64% by the end of the financial year or there could be a large financial penalty from Welsh Government.

A major education and awareness campaign has been launched to inform residents of these changes.

If you would like any posters to put up in your community please email CE Marketing and Media.

Further information can be found on the website.

Thanks

The Waste and Recycling Team

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Community Council Minutes for 25th June 2019

The Minutes for the Community Council Meeting on 25th of June 2019 are now available.

Please click here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dechrau Canu, Dechrau Canmol…….An evening of Hymn Singing

S4C will be recording the evening.

Nos Lun, Hydref 7fed .…….Monday 7th October

Drysau’n agor 6.30y.h Cychwyn am 7.00 y.h Capel Y Groes, Cilycwm …….Doors open, 6.30pm, to start at 7pm in Capel y Groes, Cilycwm

Arweinydd – Aled Edwards, Cyfeilydd – Elaine Robins.

Ymarfer nos Sul, Medi 22 am 7.30yh.…..rehearsal September 22, 7.30 in Capel y Groes

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Menter Cilycwm questionnaire.

Following the gift of Capel y Groes to Cilycwm, we need your views on how this should be developed as a community hall to benefit Cilycwm and the surrounding area. We have produced a simple questionnaire which we would like you to complete.

Please click here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment