CYNGOR CYMUNED CILYCWM COMMUNITY COUNCIL Minutes

CYNGOR CYMUNED CILYCWM COMMUNITY COUNCIL

Minutes of the meeting held at Capel y Groes Vestry on Tuesday 9 January 2018 at 7.30 p.m.

The Minutes of this meeting can be downloaded – please click here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Afon Gwenlais / Ice across the Gwenlais stream in Cilycwm

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Community “Fete” in Cilycwm’s village Field

Saturday July 7th Community “Fete” in Cilycwm’s village Field.

Book this date in your calendar NOW.

More details later but if you have ideas for the “Fete” or wish to help please email Roger at roger@cilycwm.com
Posted in Uncategorized | Leave a comment

CYNGOR CYMUNED CILYCWM COMMUNITY COUNCIL AGENDA

CYNGOR CYMUNED CILYCWM COMMUNITY COUNCIL AGENDA

Cynhelir Cyfarfod ar Nos Fawrth  6ed   o Fis Mawrth , 2018 yn Festri, Capel y Groes, Cilycwm am 7.30 y.h.

A meeting will take place on Tuesday, 6th March , 2018 at The Vestry, Capel y Groes,  Cilycwm at 7.30 p.m.

Please click here to see the Agenda.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cymdeithas Gymunedol Cil-y Cwm Community Association AGM tonight

Cymdeithas Gymunedol Cil-y Cwm Community Association AGM

Annual General Meeting 2017 – 28th February 2018

Tonight at 8.00 at the Neuadd Fawr Arms

Agenda

1) Welcome

2) Apologies for absence

3) Minutes of last meeting ( 23 Aug 2016)

4) Matters arising from minutes

6) Sub-group reports:

 1. History/Heritage group – Dafydd Tomos
 1. Website group –Chris Robertson
 1. Finance – Fay Wielowchowska

7) Discussion re CCA

 • future projects
 • combining with other village group eg field
 • closure

8) Discussion Any other business

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NOSON O ADLONIANT TALENTOG CYMRAEG – AN EVENING OF WELSH MUSICAL TALENT

DEWCH A’CH FFRINDIAU YN LLU I FWYNHAU NOSON O ADLONIANT TALENTOG CYMRAEG AR NOS SADWRN 3ydd o FAWRTH 2018 YN LLANYMDDYFRI !!!

COME FRIENDS TO ENJOY AN EVENING OF WELSH MUSICAL TALENT AND CULTURE AT LLANDOVERY on 3rd MARCH 2018 !!! 


NEUADD PANTYCELYN, LLANYMDDYFRI
NOS SADWRN MAWRTH 3ydd 2018
7.00 P.M.
MYNEDIAD £8.00 / RAFFL
TOCYNNAU AR GAEL CYSYLLTWCH
HANDEL DAVIES 07775 189098
DAI DYER 07977 913637
EMLYN MORGAN 01550 720484

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A ydych yn gofalu am rywun? Do you look after someone?

A ydych yn gofalu am rywun?

A ydych am wybodaeth a/neu gymorth i’ch helpu i wneud hyn?  Dewch i gael coffi, cacen a sgwrs a chael gwybod beth allwn ni ei wneud i

Ofalu am Ofalwyr

Dydd Mercher 28ain Chwefror 10am tan 2pm

Y tu allan i feddygfa Llanymddyfri ac yn ystafell haul yr ysbyty

Lluniaeth AM DDIM

Do you look after someone?

Family member, Friend or Neighbour? Do you want information and/or support to help you do this?  Come along for coffee, cake and a chat and find out what we can do to

Care for Carers

Wednesday 28th February 10am to 2pm

Outside Llandovery GP surgery and in the hospital sunroom

FREE refreshments

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gwanwyn? Is Spring on its way?

Arwydd o wanwyn – Penbyliaid.

Tadpoles have arrived!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Darganfod mynyddoedd a mwy – Discovering mountains and more

Darganfod mynyddoedd a mwy – Discovering mountains and more

13 February at the Castle hotel Llandovery at 1.30 p.m.

English translation below.

Digwyddiadau Croeso Mynyddoedd Cambrian Mountains

Chwefror 2018

Rhesymau i ddod

 • Cwrdd â thim Mynyddoedd Cambrian
 • Dargafnod mwy am brosiect Dyfodol Cambrian Futures
 • Gwybodaeth am y syniad o Barc Natur Mynyddoedd Cambrian
 • Cynnig eich syniadau ar sut i wneud y gorau o Ffordd Cymru a Blwyddyn Darganfod 2019 (Hoffwn wybod sut ydych chi am elwa o Flwyddyn Y Môr hefyd)
 • Trafod creu rhwydweithu thematig gyda chefnogaeth arian y prosiect
 • Cytuno i gynorthwy i hyrwyddo Mynyddoedd Cambrian ar wefannau, cyfryngau cymdeithasol a phamphledi etc. defnyddio geiriau a logo
 • Trafod creu map Darganfod Mynyddoedd Cambrian yn barod ar gyfer 2019, i’w lawnsio yn Medi 2018.
 • Rhwydweithio gyda phobl tebyg.
 • Cwblhau arolwg pum munud
 • Dewch a’ch pamphledi a cherdyn busnes
 • Derbyn sticer Mynyddoedd Cambrian
 • Paned twym a chacen wrth gyrraedd

Os ydych yn credu’n gryf ym Mynyddoedd Cambrian ac am elwa mewn ffordd gynadaldwy o’r tirwedd, plis plis gwnewch bob ymdrech i fod yn bresennol……

Plis ebostiwch mynyddoeddcambrianmountains@gmail.com i gadarnhau eich lle cyn 02.02.2018     01974 282255

Cambrian Mountains Welcome Events

February 2018

Reasons to attend:

 • Meet your Cambrian Mountains team
 • Discover more about the Dyfodol Cambrian Futures project
 • Gain an insight in to the concept of a Cambrian Mountains Nature Park
 • Present your ideas on how to benefit from the Wales Way and the Year of Discovery 2019 (We’’d like to know how you are benefiting from the Year of the Sea too)
 • Discuss setting up themed networks with small funding pots
 • Sign up and agree to helping promote the Cambrian Mountains on websites, social media, leaflets etc. using words and logos
 • Discuss a Discover the Cambrian Mountains map ready for 2019, to be launched in September 2018.
 • Network with similar minded people
 • Complete a quick five minute survey
 • Bring along your leaflets/businesses cards
 • Receive a free Cambrian Mountains window sticker
 • Hot cuppa on arrival + cake

If you’re passionate about the Cambrian Mountains and sustainably reaping the benefits from the landscape, please please come along…..

Please email mynyddoeddcambrianmountains@gmail.com to book your place before 02.02.2018     01974 282255

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wyn Jones – Chwe Gwlad / Six Nations

 

Pob lwc i Wyn Clynmawr yn y gem yn erbyn yr Alban.

Good luck to Wyn Jones against Scotland in the Six Nations Rugby Tournament.

(…..dodi’r pentre ar y map….cân Mynediad am Ddim)

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment