American visitors researching their roots / Ymwelwyr yn chwilio gwreiddiau y teulu.

Marie and Margie from near Wilkes-Barre, Pennsylvania visiting Galltybere recently.  They have in their possession a Bible from William Thomas, Galltybere dated 1794.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Upper Tywi valley forest industry drop-in

Sesiwn galw heibio diwydiant coedwigaeth dyffryn Tywi Uchaf

Upper Tywi valley forest industry drop-in

The Royal Oak, Rhandirmwyn 9 Mai 2018 9th May 2018

2.00pm – 7.00pm

Lluniaeth am ddim Free refreshments

Fe’ch gwahoddir i’r cyfarfod ymgysylltu cymunedol hwn i ddysgu am yr hyn yr ydym yn ei wneud mewn ffordd anffurfiol. Bydd cynrychiolwyr o’r diwydiant coedwigaeth ar gael i ateb cwestiynau’n ymwneud â materion fel cynllunio coedwigoedd, cludo pren, cadwraeth a defnydd tir. Byddwch yn cael eich gwahodd i roi eich enw a’ch cyfeiriad inni fel y gallwn anfon cylchlythyr atoch yn crynhoi canlyniadau’r digwyddiad.

You are invited to this community engagement meeting, to learn about what we are doing in an informal way. Representatives from the forest industry will be available to answer questions on issues such as forest planning, timber haulage, conservation and land use. You will be invited to provide us with your name and address so we can send you a newsletter summarising the outcomes of the event.

 

     

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NHS Drop-in Event

The Drop in Events offer an opportunity to discuss ‘The big NHS Change’ proposals for the counties of Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Information on Church Memorial / Gwybodaeth ynghylch Cofeb yn yr Eglwys

First we’d like to thank Sara for her tour round Cilycwm last
Saturday. It was very interesting indeed.
Secondly, could someone tell us what relation Daniel Jones – splendid
memorial on S. wall of church – was to David Jones, founder of Black
Ox Bank?
Thanks
Bruce Smith & Chris McCann
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Quad bike thefts in the area.

Hi All

 

We’ve had another QUAD bike theft on Friday from the Llanwrda area and we are likely to have more attempts. Please be aware and check your security. Can you also please report suspicious vehicles/activity so we can follow these up to make sure they are not in the area committing crime.

 

Many thanks for your help

Helen

 

Diolch / Thank you.

Helen Fender

SCC Yr Heddlu 8113 / Police CSO 8113

Heddlu Dyfed-Powys / Dyfed-Powys Police

Gorsaf Heddlu Llanymddyfri / Police Station Llandovery

Coedlan Tywi / Towy Avenue

Llanymddyfri / Llandovery

Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire

SA20 0EH

 Crime prevention advice for quad bikes

The National Farmers Union 2014 data puts quad bikes as the one number item stolen in the rural community. They are portable, with little or no security and few identifiable features. New quad bikes are expensive to buy therefore stolen ones offer a good return for the thief.

The below can assist you to protect your quad bike.

• Secure and immobilise the vehicle when not in use.

• Consider fitting an immobiliser to the vehicle such as intelligent band www.intelligentband.co.uk and a tracker device.

• Lock them in secure buildings and consider using ground anchor plates and chains for extra security.

• Avoid leaving machines in open view when not in use.

• There are a number of marking kits on the market making your vehicle very identifiable and therefore less desirable to a thief. If the quad is stolen should it be recovered it can be returned to you.

Heddlu Police www.dyfed-powys.police.uk

 

 Cyngor atal trosedd ar gyfer beiciau cwad

Yn ôl data o 2014 gan Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr, beiciau cwad sy’n cael eu dwyn fwyaf mewn cymunedau gwledig. Maen nhw’n gludadwy heb fawr neu ddim diogelwch, ac ychydig iawn o nodweddion adnabyddadwy. Mae beiciau cwad newydd yn ddrud i’w prynu, felly mae rhai sy’n cael eu dwyn yn cynnig elw da i’r lleidr.

Gall yr isod eich helpu i ddiogelu eich beic cwad.

• Diogelwch a llonyddwch y cerbyd pan nad yw’n cael ei ddefnyddio.

• Ystyriwch osod llonyddwr i’r cerbyd megis Intelligent Band www.intelligentband.co.uk a dyfais olrhain.

• Cadwch nhw dan glo mewn adeiladau diogel ac ystyriwch ddefnyddio cadwyni a phlatiau angor tir ar gyfer diogelwch ychwanegol.

• Peidiwch â gadael peiriannau mewn golwg pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

• Mae nifer o becynnau marcio ar y farchnad sy’n gwneud eich cerbyd yn llai adnabyddadwy, a gan hynny, yn llai deniadol ar gyfer lleidr. Os yw’r cwad yn cael ei ddwyn, gellir ei ddychwelyd atoch os yw’n cael ei adennill.

 

Heddlu Police www.dyfed-powys.police.uk

 
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Public Meeting at Pumpsaint, Pumsaint on Tuesday 24th April 2018

Rwy’n eich e-bostio ar ran y Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gyda gwahoddiad i chi fynychu cyfarfod cyhoeddus sydd wedi cael ei threfnu yn eich ardal gan swyddfa’r Comisiynydd.

 

Mae’r cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn Neuadd Y Coroniad, Pumsaint ar 24ain o Ebrill 2018.  Bydd y cyfarfod yn cychwyn am 7 o’r gloch gyda lluniaeth ysgafn ar gael.

 

Mi fydd y Prif Gwnstabl yn mynychu’r cyfarfod hefyd.

 

Mi fydd y cyfarfod yn un anffurfiol ac yn gyfle i’r Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl i ymgysylltu’n bositif gyda’ch cymuned ac yn rhoi cyfle i chi ddysgu am eu gwaith, beth fydd eu blaenoriaethau dros y misoedd nesaf, yn gyfle i’r cyhoedd i ofyn cwestiynau ac i leisio eich barn am rhai problemau lleol.  

 

Rwyf yn eich annog i fynychu’r cyfarfod er mwyn i’r Comisiynydd i gwrdd â chi

 

Medrwch rannu’r atodiadau uchod gyda theulu, ffrindiau a chyd-weithwyr.

 

Rydym yn croesawu’r defnydd o’r Gymraeg yn ystod y cyfarfod.  Os ydych chi’n dymuno cymryd rhan yn Gymraeg, a fyddech mor garedig a rhoi gwybod i ni  erbyn dydd Mercher 11eg o Ebrill 2018 fel ein bod ni’n medru trefnu cyfieithydd addas.

 

Yn gywir

 

 ****

A Public meeting is taking place at Coronation Hall, Pumsaint on the Tuesday 24th April 2018.  The meeting will commence at 7pm with refreshments available.

 

The Chief Constable for Dyfed-Powys Police will also be in attendance at the public meeting.

 

The public meeting will be an informal opportunity for the Commissioner and the Chief Constable to engage positively with the community and will allow the public to learn a bit about their roles within the organisation, what their key focus over the coming months will be, the public can ask questions and voice their concerns of local issues.

 

I would encourage you to come along to the meeting, it would be great to meet with you.

 

Please feel free to share the attached flyers amongst friends, family and colleagues.

 

We welcome you to use the Welsh Language during the meeting, if you wish to do so then please let us know no later than Wednesday 11th April 2018 in order for us to arrange a suitable translator.

 

Kind regards

 

 

Alison Davies  (Dwi’n siarad Cymraeg)

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol / Community Engagement Officer

 

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu / Office for the Police and Crime Commissioner

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CILYCWM COMMUNITY COUNCIL – Hysbyseb Swydd – Forthcoming Vacancy

CYNGOR CYMUNED CILYCWM COMMUNITY COUNCIL

Hysbyseb Swydd     –      Forthcoming Vacancy

CLERC A SWYDDOG CYLLID

CLERK AND RESPONSIBLE FINANCIAL OFFICER

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda

For further information, please contact

Mrs P.A. Jones

Tel : 01550 720454

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CAPEL GOSEN, CYNGHORDY The Rev’d Rees Evans Celebration

CAPEL GOSEN, CYNGHORDY

The Rev’d Rees Evans

(1844 – 1929)

returns to his roots.

A celebration of the life of this son from Llanerchindda in words and music led by

The Rev’d Dr Wynford Thomas

2.30pm Saturday 7th April 2018

in the chapel, followed by afternoon tea in the vestry.

Retiring collection

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Off to America in the morning / Gadael Cymru

In relation to Marie’s family history enquiry (Latest Comments section), a newspaper report in Welsh on Rhandirmwyn from “Y Tyst Cymreig” on the 16th of April, 1869, states that 40 people are leaving the area for America this month (most probably Pennsylvania).

Possibly Marie’s family were part of this exodus from the Blaenau Tywi valley.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CIL-Y-CWM COMMUNITY ASSOCIATION AGM Minutes and accounts

CIL-Y-CWM COMMUNITY ASSOCIATION

Minutes and Accounts

During the 2017 financial year the Association has continued to support the following:

  • Cilycwm.com website
  • Combined community event in village field
  • Discussions with local residents and Church and Chapels regarding obtaining or improving existing buildings.

Please click here for the accounts.

Annual General Meeting 2018

Date: 28th February August  2018

Venue: Neuadd Fawr Arms

Time: 8.00 p.m.

Attendees: Roger Hemmings (Chair), Fay Wielochowska (Treasurer), Ann Jones,

                          Chris Robertson,  Dafydd Tomos, Richard Turner

Apologies: Kate Robertson, Thelma Stenning, Wil Theophilus, Sara Fox, Moira Davies

Roger welcomed all to the meeting,

The minutes from the 2016  AGM were read and agreed.   

Matter arising  from the minutes:

The annual report has been filed for 2016 and 2017,

Chris put the advert on the website regarding hiring the CCA video cameras/

The cost of the internet for the website is being paid.

Chairman’s report – Roger Hemmings

Sub Groups

  • History Group. The History Project “Names in the landscape” being completed Dafydd hopes the next project – perhaps to be entitled “People in the Landscape” will commence in the foreseeable future after funding has been obtained. A variety of ideas as to the content and initial display of material collected were discussed..

      The meeting was reminded that there is a pdf of the “Names in the landscape” online.

  • Website. Chris congratulated Dafydd for his work in replying to all historical enquiries which came through the website most of which required extensive research. Ann thanked Chris for the work he does free of charge for the Cilycwm Community Council.

Dafydd raised the question of access to the facebook page. Only the facebook members are able to contribute to the page and answer any requests sent in.

  • Finance.  The accounts independently examined by Peter Green were circulated for inspection and comment. The majority of the funds are ringed fenced for the History Group’s next project. The CCA paid for the new gate for the field.

There are not sufficient funds in the account to offer £1000 to support the Mentor Cilycwm

Committee with their initial legal costs. Keeping the CCA active will, it is hoped, provide

some support by its continuation.

Discussion of the CCA

The CCA will remain operational for the foreseeable future running the website www.cilycwm.com and supporting the History group.

Fay commented that the CCA has not carried out any other community projects in recent years. Eventually funds will be needed for insurance, website, administration and community support costs.

July 7th is the date for the Community fete in the Field to be run by the Field Committee.

Election of Offices has not yet taken place.

We welcome anyone to put their names forward for one of the posts.  At present there is no Company Secretary.

Cwmni Cyfynedig dan Warant / Company Limited by Guarantee No. 4907242 

Ymwelwch  â  /  Please visit:   www.cilycwm.com

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment