The News Page/ Y Dudalen Newyddion

Croeso i’r Dudalen Newyddion. Welcome to the News Page

Dyma lle byddwn yn gosod y newyddion a digwyddiadau yn yr ardal

This where we will put all the news about events in and around our village.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Restoration of St Michael’s Church Lychgate and outer walls

In view of public health and safety concerns it has been necessary to completely board the sides and roof of the Lychgate in plywood and it requires an approved specialist contractor to restore it appropriately to meet its original Grade 1 status.

Thelma Stenning is organising a letter in support of a grant application and is inviting local people to add their names to it. If you would like Thelma to add your name please message us through the web site contact form and your name will be passed on to her.

The full text of the letter will be :

In view of public health and safety concerns it has been necessary to completely board the sides and roof of the Lychgate in plywood and it requires an approved specialist contractor to restore it appropriately to meet its original Grade 1 status.

A financial grant application to-match fund monies already held by St. Michael’s Church has been submitted to Carmarthenshire Welsh Church Fund in order to fund this specialist restoration work.

St Michael’s Church is located at a central point in the village of Cilycwm and with the only entrance via the Lychgate, its’ appearance currently detracts from the visual impact of the beauty of the Grade 1 listed Church.

As residents of Cilycwm and the surrounding district, we have indicated below our wish to confirm our support for this grant application to restore the Lychgate to its original structure.

Many thanks in anticipation of your support.

On behalf of members of St Michael’s Church, Cilycwm

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Zoom sessions for the over-50’s.

Carmarthenshire 50+ Forum are currently running a project supplying Zoom sessions to interested people over the age of 50. The sessions are live streamed to a local youth club so that we can chat with each other after the session. We are particularly looking to reach people that are isolated. We run chat sessions every Sunday and have people who can call people on the phone for a 1 to 1 chat if they don’t have digital means.

If you would like to know more about this scheme please contact Sandra Llewelyn through the Carmarthenshire 50+ website.

Click here for the Carmarthenshire 50+ website.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Parking Scam warning and Fly Tipping Notice.

Two warning notices have been sent to us for publication.

Penalty Charge Notice scam warning from Heddlu Dyfed-Powys

Advice regarding Fly Tipping from ww.dutyofcare.wales

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HYSBYSEB SWYDD – JOB VACANCY

CYNGOR CYMUNED

CILYCWM

COMMUNITY COUNCIL

CLERC a SWYDDOG CYLLID/
CLERK and RESPONSIBLE FINANCIAL OFFICER (Swydd rhan amser / part-time job)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a/
For further information contact Matthew Paul: Ffôn – (07949) 472525 e-bost – cilycwm.cc@outlook.com

www.cilycwm.com

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn 30 Medi 2020/ Applications must be received by 30th September 2020

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cymorth i wella Cysylltedd band eang / Support to improve broadband connectivity

English below.

Unrhyw ymholiad, cysylltwch â Ceri Jenkins / Any queries, please contact Ceri Jenkins.

Cymorth i wella Cysylltedd band eang

Ydy eich cymuned yn gweld hi’n anodd i gael band eang cyflym? Os felly, mae’n bosib gall preswylwyr a busnesau fod yn gymwys i uwchraddio eu band eang.

Mae ymgyrch cronfa band eang y Llywodraeth, a lansiwyd yn Sir Gaerfyrddin ddoe, i helpu busnesau, gweithwyr a chymunedau cefn gwlad i fanteisio ar yr holl fanteision sy’n gysylltiedig â chysylltiadau Rhyngrwyd cyflymach a mwy dibynadwy.

Mae’r Llywodraeth yn cynnig hyd at £1,500 i drigolion a hyd at £3,500 i fusnesau gwledig i uwchraddio i fand eang gigabit. Bydd uwchraddio i fand eang gigabit yn golygu y bydd gan gartrefi a busnesau yn Sir Gaerfyrddin y cysylltiadau rhyngrwyd gorau.

Gan annog cymunedau i ddod ynghyd, gall trigolion a busnesau gyfuno eu diddordeb i gynyddu’r gronfa gyffredinol. Mae’r cofrestri ar agor tan 30 Medi 2020, ac mae trigolion cefn gwlad a pherchnogion busnesau yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i wirio a ydynt yn gymwys  – https://broadband-upgrade-fund.campaign.gov.uk/register  

Bydd rhai safleoedd a busnesau ledled Sir Gaerfyrddin hefyd yn gallu elwa ar gynllun talebau Llywodraeth Cymru, gan gymryd y cyllid posibl ar gyfer safleoedd unigol hyd at £3,000 a hyd at £7,000 ar gyfer busnesau. 

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y cyllid a ddarperir yn talu am y gost o osod y band eang newydd ar yr amod bod digon mewn prosiect.

Byddem yn gwerthfawrogi pe gallech hyrwyddo hyn o fewn eich cymunedau.

I gael rhagor o fanylion am hyn, cysylltwch â cejenkins@carmarthenshire.gov.uk

Support to improve broadband connectivity

Does your community have difficulty in accessing high speed broadband? If so, residents and businesses could be entitled to a broadband upgrade.

The government’s Broadband Upgrade Fund campaign launched in Carmarthenshire yesterday to help businesses, employees and countryside communities take advantage of all the benefits associated with faster and more reliable internet connections. 

The government is offering rural residents up to £1,500 and small to medium sized businesses up to £3,500 to upgrade to gigabit broadband, which is capable of download speeds of 1 gigabit (1000 megabits) per second and is much faster than the current speeds experienced across Carmarthenshire.

Upgrading to gigabit broadband will mean homes and businesses in Carmarthenshire will have the world-class, future-proof and reliable internet connections they need to keep pace with new advances in technology, and the jobs and growth that comes with it, in the decades to come.

Encouraging communities to come together, residents and businesses can combine their interest to increase the overall fund the community is entitled to. Registration is open until 30 September 2020, and rural residents and business owners in Carmarthenshire are encouraged to check if they are eligible.

Some premises and business across Carmarthenshire will also be able to benefit from the Welsh Government’s top-up voucher scheme, taking the potential funding for individual premises up to £3,000 and up to £7,000 for businesses. 

In most cases, the funding provided will pay for the cost of installing the new broadband provided there is enough properties in a group project.

We would appreciate if you could promote this within your communities.

For more details on this, contact cejenkins@carmarthenshire.gov.uk

Cofion / Regards

Ceri Jenkins

Swyddog Cysylltedd Digidol / Digital Connectivity Officer

Neuadd y Sir/ County Hall, Caerfyrddin / Carmarthen, Sir Gar/ Carmarthenshire,  SA31 1JP

Ffon/ Phone: 01267224807

Ext: 4807

Croeso i chi gysylltu â fi yn Gymraeg neu yn Saesneg

You are welcome to contact me in Welsh or English

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Emergency Road Closure

An Emergency Road Closure has had to take place on the U4180, from Rhandirmwyn, Llandovery

Below is a map of the alternative route. No access will be available.

I apologise for any inconvenience caused.

Yn Gywir/Regards,

Mrs. Claire Green

Technegydd Cynorthwyol/Assistant Technician

Adran y amgylchedd/Environment Department

ClAGreen@carmarthenshire.gov.uk

Rhif ffon/telephone number 01267 228251

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Cyfarfod Cyngor Cymuned… Cilycwm…Community Council meeting

AGENDA – English follows below…

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal yn yr awyr agored ar Fferm Penlan ddydd Mawrth 8fed Medi am 6:30yp. Bydd rheolau pellter cymdeithasol llym yn berthnasol. Gall aelodau’r cyhoedd fynychu o bell trwy Dimau Microsoft. Anfonwch e-bost at y Clerc o leiaf 24 awr cyn y cyfarfod i gael gwahoddiad (cilycwm.cc@outlook.com).

Cyflwyniadau  –  Heddlu

1.Ymddiheuriadau a Datganiadau o fudd

 2. Cofnodion

 3. Materion yn codi o’r Cofnodion

4. Gohebiaeth

Un Llais Cymru:

Ymgynghori, Cylchlythyron, Digwyddiadau

Rheoliadau a Chanllawiau Coronafirws

Heddlu Dyfed-Powys:

Rhybuddion Twyll Coronafeirws

Cyngor Sir Gâr:

Diweddariad Coronafeirws

Hyfforddiant Côd Ymddygiad

Ymgynghoriad Cofebau

Ynni Sir Gâr:

Pwyntiau gwefru EV

5. Materion Ariannol /Financial matters

  • Adroddiad Ariannol / Financial report
  • Cais am Arian / Request for financial support :

Various previous requests

  • Cadarnhad Taliadau / Confirmation of  payments :

Chq 666 £205.75 – Wales Audit Office

Chq 667 £839.23 – CCC Footway/lighting

Chq 668 £90 – Menter Cilycwm (not cashed)

Chq 669 £360– Clerks salary

Chq 670 £90 – HMRC

Chq 671 £234.48 – Clerks Expenses

Chq 672 £77 – OVW

Chq 673 £18 – HOWLTA

Chq 674 £100 – Wales Air Ambulance

Chq 675 £198.23 – Council Insurance

Chq 676 £50 – Reduced planning fee

Chq 677 £200 – Internal Audit Fee

Chq 679 £360.11 – PAYE Tax refund to Clerk

Chq 680 £450 – Clerks Salary

Chq 681 £20.62 – Clerks Expenses

  • Derbyniadau  / Receipts

£1666.66 – April Precept

£360.11 – PAYE tax refund for Clerk

£139.87 – VAT reclaim

£1666.67 – August Precept

  • Biliau i’w Talu / Bills for payment

£450 – Clerks Salary (July, Aug, Sept)

£150 – Clerks final salary (Oct)

£193.24 – Clerks expenses

  • HMRC :

RTI Confirmation / Update (PAYE)

A meeting will take place outdoors at Penlan Farm on Tuesday 8th September at 6:30pm. Stict social distancing rules will apply. Members of the public may attend remotely via Microsoft Teams. Please email the Clerk at least 24 hours prior to the meeting for an invite (cilycwm.cc@outlook.com).

Presentations – Policing

1. Apologies and Declarations of interest

 2. Minutes

3. Matters arising from the Minutes

4. Correspondence

One Voice Wales:

Consultations, Newsletter, Events

Coronavirus Regulations and Guidance

Dyfed-Powys Police:

Coronavirus Fraud Warnings

Carms County Council:

Coronavirus Updates

Code of Conduct Training

Monument Consultation

Carmarthenshire Engerfy:

EV Charge Points

6.  Materion Cymunedol / Community      

     Matters

Menter Cilycwm

7. Materion Cynllunio / Planning Matters

Weekly lists

PL/0049 Old Barn at Waun Croiddur

8. Llwybrau Cyhoeddus &  Priffyrdd         

    Public Footpaths & Highway Issues 

Penstacan Byway

Other matters

  • Proposed Removal of BT phone Kiosk at the Towy Bridge
  • Funding for Improved broadband connections
  • Advertising for replacement Clerk
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Police Warning – Scam – Rhybudd wrth yr Heddlu

Gift Card Scam being Targeted at Councillors. Warning from Detective Constable Gareth Jordan from the Cyber Crime Unit at Dyfed Powys Police HQ, Carmarthen

We have been having a number of calls stating councillors are emailing constituents asking for Gift Cards to be purchased.

This is a scam, be aware of the danger.

I have pasted one such email below, I have redacted the name and email of the recipient, but left the senders email address (suspect) but some are going out in texts as well…

++++  EMAIL +++

From: Cllr. J.E. Jones <executivecouncil37@gmail.com>
To: XXX
Date: Tuesday, 25 August 2020, 08:40 +0100
Subject: Re: Sorry to bother you

XXX, I am in a conference meeting right now as I would be working till late midnight but need you to get me some gift cards.Could you pick a
few iTunes gift cards for me, i tried purchasing online but no luck. When I’m done with the meeting I will reimburse you.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cilycwm Community Council – Annual Meeting Agenda 8th Sept.2020

The Agenda for the CCC Annual Meeting is now available.

Please click here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notices from Cyngor Cymuned Cilycwm Community Council;

Annual Return for year ended 31 March 2020

To download the Notice please click here.

Supplementary Information to 2019-2020 Audit

To download the Notice – please click here

Cilycwm Community Council Summary of receipts and Payments 2019/2020 – part 1

To download the Notice – please click here

Cilycwm Community Council Summary of receipts and Payments 2019/2020 – part 2

To download the Notice – please click here

Posted in Uncategorized | Leave a comment