The News Page/ Y Dudalen Newyddion

Croeso i’r Dudalen Newyddion. Welcome to the News Page

Dyma lle byddwn yn gosod y newyddion a digwyddiadau yn yr ardal

This where we will put all the news about events in and around our village.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Community Council Minutes – 3rd July 2018

Community Council Minutes – 3rd July 2018

The CCC Minutes for 3rd July 2018 are now available on the website.

Please click here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pleidleisiwch dros y dderwen / Vote for Pwllpriddog oak

I bleidleisio, ewch i’r linc ar waelod  –  To Vote, go to the link at the bottom

Pwllpriddog Oak, Rhandirmwyn, Blaenau Tywi

Coeden Gymreig y Flwyddyn, 2018  /  Woodland Trust – Tree of the Year, 2018

Standing in a hedgerow just outside the quiet village of Rhandirmwyn in Carmarthenshire, this tree is a giant, with a girth of some 8.4 metres. Some have estimated it to be 600-700 years old, while local historians believe it was planted to commemorate the Battle of Bosworth. It is reputed to have been the hiding place of a king; the local pub is known as the Royal Oak, after all.

The tree is hollow, and there are a number of YouTube clips of bands and choirs singing inside it.

Many years ago it is understood to be a meeting place for local lovers. The farm used it as the shelter for the pig and now the ducks from the current owner roost and hatch in the branches.

 

https://www.woodlandtrust.org.uk/visiting-woods/tree-of-year-2018/wales/

 

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Cwrdd Diolchgarwch / Harvest Thanksgiving

 

Dyma rai o wasanaethau’r ardal  /  These are some of the services in the area.

Eglwys Cilycwm Church

19/9/2018 – Ven. Dorrien Davies – 7pm

Capel Bwlchyrhiw, Rhandirmwyn

28/9/2018 – Parch Judith Morris – 6.30pm

Capel Soar, Tynewydd, Cilycwm

28/10/2018 – Parch Ddr Wynford Thomas – 2pm

Croeso cynnes i bawb / A warm welcome to all.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cynhaeafu coed Merchon, Gwenlais a Neuadd – Timber Harvesting in Merchon, Gwenlais and Neuadd woods

Timber Harvesting in Merchon, Gwenlais and Neuadd woods

Over the next few months a local company, Cothi Harvesting Ltd, will be harvesting timber in the Natural Resources Wales woods to the north of Cilycwm via Penstacan lane.  As a gesture of goodwill, Alun Williams, on behalf of Cothi Harvesting Ltd, has made a donation of £1,000 to the local charity, Menter Cilycwm, towards the Capel y Groes Community Hall project.  Whist the harvesting and transport of timber through Cilycwm will increase traffic through the village, both the contractors and transporters – Steve Pope Transport Ltd – wish to minimise the disruption to villagers lives.   Their kind donation is an indication of their wish to work sympathetically within the community, and Steve Pope has indicated his wish to also contribute in the future.

Cynhaeafu coed Merchon, Gwenlais a Neuadd.

Dros y misoedd mae cwmni lleol, sef Cothi Harvesting Ltd, yn bwriadu torri coedydd CNC i’r gogledd o Gilycwm.  Fel arwydd o ewyllys da mae’r cwmni wedi cyflwyno rhodd o £1,000 i’r elusen, Menter Cilycwm, tuag at brosiect y Ganolfan Cymunedol yng Nghapel y Groes.  Tra’n anorfod bydd yna gynydd yn y trafnidiaeth trwy’r pentref, mae’r contractwyr, a’r Cludwyr – Steve Pope Transport Ltd – yn awyddus i gadw’r ymyraeth i’r gymuned cyn lleied a phosibl.  Mae’r rhodd caredig yn arwydd o’i dymuniad i weithredu gydag ymdeimlad a’r gymuned, ac mae Steve Pope wedi ymrwymo i gyfrannu yn yr un modd yn y dyfodol.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Capel Gosen, Cynghordy – Harvest Hymns.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Waste Amnesty – This Saturday – 15/9/2018 – Dydd Sadwrn yma

Llandovery Mart

Most household waste can be taken along to a waste and tyre amnesty – including unwanted furniture, carpets, mattresses, electrical items such as fridge-freezers and televisions.  Garden waste accepted.

A maximum of four domestic tyres can also be taken; however, tractor or lorry tyres will not be accepted.

The following hazardous waste items will not be accepted e.g. paint (only empty paint tins accepted), fluorescent tubes, batteries, chemicals, gas bottles, asbestos, trade waste, construction waste, agricultural waste, glass e.g. panes of glass or furniture containing glass.

Open to the public from 8am to 12pm.

Residents are advised to please separate their waste and to bring proof of address or they will be refused entry.

Mart Llanymddyfri

Gellir dod â’r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref i amnest gwastraff a theiars, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu.  Derbynnir gwastraff gardd.

Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar domestig; fodd bynnag, ni dderbynnir teiars tractorau na theiars lorïau.

Ni dderbynnir yr eitemau gwastraff peryglus canlynol e.e. paent (tuniau paent gwag yn unig), tiwbiau fflwrolau, batris, cemegion, poteli nwy, asbestos, gwastraff masnach, gwastraff adeiladu, gwastraff amaethyddol, dim gwydr e.e. darnau o wydr na chelfi sy’n cynnwys gwydr.

Ar agor i’r cyhoedd rhwng 8am a 12pm.

Cynghorir preswylwyr i wahanu eu gwastraff ac i ddod â phrawf o’u cyfeiriad neu ni chânt fynediad.

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/recycling-bins-and-litter/waste-amnesties/amnesties/llandovery-mart/

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Llandovery Folk Dancing

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cilycwm Show 2018 – photos by Dick Turner

Dick Turner has sent in photos taken at the Show on Monday.

All images are © Richard Turner and must not be used without permission.

Click on each photo to see an enlargement.

All images are © Richard Turner and must not be used without permission.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Community Council Agenda 4th Sept. 2018

The Agenda for the Community Council Meeting on 4th September 2018 is now available.

Please click here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Côr Cyswllt Cilycwm – Ambiwlans Awyr – £4000 – Air Ambulance


Côr Cyswllt Cilycwm.
Cyflwynodd Aled Edwards, arweinydd Côr Cyswllt Cilycwm siec o £4000.00 i Ambiwlans Awyr Cymru wedi perfformiad o “Teilwng yw yr Oen” yn mis Ionawr.
Diolch i bawb a gefnogodd ac a gyfrannodd i’r digwyddiad.
Côr Cyswllt Cilycwm
Members of the choir with conductor Aled Edwards, presenting a cheque of £4000.00 to Air Ambulance Wales.

Posted in Uncategorized | Leave a comment