Cyfarfod Cyngor Cymuned… Cilycwm…Community Council meeting

AGENDA – English follows below…

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal yn yr awyr agored ar Fferm Penlan ddydd Mawrth 8fed Medi am 6:30yp. Bydd rheolau pellter cymdeithasol llym yn berthnasol. Gall aelodau’r cyhoedd fynychu o bell trwy Dimau Microsoft. Anfonwch e-bost at y Clerc o leiaf 24 awr cyn y cyfarfod i gael gwahoddiad (cilycwm.cc@outlook.com).

Cyflwyniadau  –  Heddlu

1.Ymddiheuriadau a Datganiadau o fudd

 2. Cofnodion

 3. Materion yn codi o’r Cofnodion

4. Gohebiaeth

Un Llais Cymru:

Ymgynghori, Cylchlythyron, Digwyddiadau

Rheoliadau a Chanllawiau Coronafirws

Heddlu Dyfed-Powys:

Rhybuddion Twyll Coronafeirws

Cyngor Sir Gâr:

Diweddariad Coronafeirws

Hyfforddiant Côd Ymddygiad

Ymgynghoriad Cofebau

Ynni Sir Gâr:

Pwyntiau gwefru EV

5. Materion Ariannol /Financial matters

  • Adroddiad Ariannol / Financial report
  • Cais am Arian / Request for financial support :

Various previous requests

  • Cadarnhad Taliadau / Confirmation of  payments :

Chq 666 £205.75 – Wales Audit Office

Chq 667 £839.23 – CCC Footway/lighting

Chq 668 £90 – Menter Cilycwm (not cashed)

Chq 669 £360– Clerks salary

Chq 670 £90 – HMRC

Chq 671 £234.48 – Clerks Expenses

Chq 672 £77 – OVW

Chq 673 £18 – HOWLTA

Chq 674 £100 – Wales Air Ambulance

Chq 675 £198.23 – Council Insurance

Chq 676 £50 – Reduced planning fee

Chq 677 £200 – Internal Audit Fee

Chq 679 £360.11 – PAYE Tax refund to Clerk

Chq 680 £450 – Clerks Salary

Chq 681 £20.62 – Clerks Expenses

  • Derbyniadau  / Receipts

£1666.66 – April Precept

£360.11 – PAYE tax refund for Clerk

£139.87 – VAT reclaim

£1666.67 – August Precept

  • Biliau i’w Talu / Bills for payment

£450 – Clerks Salary (July, Aug, Sept)

£150 – Clerks final salary (Oct)

£193.24 – Clerks expenses

  • HMRC :

RTI Confirmation / Update (PAYE)

A meeting will take place outdoors at Penlan Farm on Tuesday 8th September at 6:30pm. Stict social distancing rules will apply. Members of the public may attend remotely via Microsoft Teams. Please email the Clerk at least 24 hours prior to the meeting for an invite (cilycwm.cc@outlook.com).

Presentations – Policing

1. Apologies and Declarations of interest

 2. Minutes

3. Matters arising from the Minutes

4. Correspondence

One Voice Wales:

Consultations, Newsletter, Events

Coronavirus Regulations and Guidance

Dyfed-Powys Police:

Coronavirus Fraud Warnings

Carms County Council:

Coronavirus Updates

Code of Conduct Training

Monument Consultation

Carmarthenshire Engerfy:

EV Charge Points

6.  Materion Cymunedol / Community      

     Matters

Menter Cilycwm

7. Materion Cynllunio / Planning Matters

Weekly lists

PL/0049 Old Barn at Waun Croiddur

8. Llwybrau Cyhoeddus &  Priffyrdd         

    Public Footpaths & Highway Issues 

Penstacan Byway

Other matters

  • Proposed Removal of BT phone Kiosk at the Towy Bridge
  • Funding for Improved broadband connections
  • Advertising for replacement Clerk
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code