CYNGOR CYMUNED CILYCWM COMMUNITY COUNCIL AGENDA 25th June.

CYNGOR CYMUNED CILYCWM COMMUNITY COUNCIL AGENDA
Cynhelir Cyfarfod ar Nos Fawrth 25fed o Mehefin 2019 yn Festri, Capel y Groes, Cilycwm am 7.30 y.h.
Cyflwyniadau – Heddlu 1.Ymddiheuriadau a Datganiadau o fudd

 1. Cofnodion
 2. Materion yn codi o’r Cofnodion
 3. Gohebiaeth
  Un Llais Cymru:
  Cynhadledd Arfer Arloesol 10 Gorffennaf Modylau Dysgu Ar-lein Sylf Aenol Cymorth Cynllunio Cymru:
  Hyfforddiant gwahanol
  Cyngor Sir Gâr:
  Cyngor Cymuned Fforum Cyswllt
  Cyfoeth Naturiol Cymru:
  Cynaeafu coed – Cwm Rhaeadr
  Swyddfa Archwilio Cymru
  Trefniadau Archwiliad Weminar 2 Gorffennaf
  Coed Cadw:
  Oes yna goeden yn eich yn eich milltir sgwâr chi sy’n arbennig iawn?
 4. Materion Ariannol /Financial matters
  A meeting will take place on Tuesday 25th June 2019 at The Vestry, Capel y Groes, Cilycwm at 7.30 p.m.
  Presentations – Policing
 5. Apologies and Declarations of interest
 6. Minutes
 7. Matters arising from the Minutes
 8. Correspondence
  One Voice Wales:
  Innovative Practice Conference 10th July Basic Online Learning Modules Planning Aid Wales:
  Various Training Courses
  Carms County Council:
  Community Council Liaison forum Meeting
  Natural Resources Wales:
  Planned harvesting works – Cwm Rhaeadr
  Wales Audit Office:
  Internal Audit Webinar 2nd July
  Woodland Trust:
  Is there is tree in your community you would like to champion?
 9. Materion Cymunedol / Community Matters
  Menter Cilycwm
 10. Materion Cynllunio / Planning Matters Weekly lists
  Pre-Planning Application for Proposed Livestock Building at Rhydwydd Farm
 11. Llwybrau Cyhoeddus & Priffyrdd Public Footpaths & Highway Issues
  Penstacan Byway – Consultation on the Definitive Map Modification Order Closed June 19th
  Other matters
  IT Service and Backup
   


   
  Adroddiad Ariannol / Financial report
  Audit Approval
  Audit Inspection Venue
  Cais am Arian / Request for financial support :
  Play Wales
  The Wildlife Trust – Red Squirrel Appeal Cadarnhad Taliadau / Confirmation of payments :
  Chq 637 £300 – Clerk Salary
  Chq 654 £12 – HOLWTA
  Chq 646 £73 – OVW membership renewal Chq 647 £200.92 – Council Insurance Chq 648 £50 – S137 Y Lloffwr
  Biliau i’w Talu / Bills for payment
  £175 – Internal Audit Fee
  £360 – Clerks Net Salary (May, June, July) £90 – HMRC
  £122.60 – Clerks Expenses
  Derbyniadau / Receipts
  None
  HMRC:
  RTI Confirmation / Update (PAYE)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code