Waste Amnesty – This Saturday – 15/9/2018 – Dydd Sadwrn yma

Llandovery Mart

Most household waste can be taken along to a waste and tyre amnesty – including unwanted furniture, carpets, mattresses, electrical items such as fridge-freezers and televisions.  Garden waste accepted.

A maximum of four domestic tyres can also be taken; however, tractor or lorry tyres will not be accepted.

The following hazardous waste items will not be accepted e.g. paint (only empty paint tins accepted), fluorescent tubes, batteries, chemicals, gas bottles, asbestos, trade waste, construction waste, agricultural waste, glass e.g. panes of glass or furniture containing glass.

Open to the public from 8am to 12pm.

Residents are advised to please separate their waste and to bring proof of address or they will be refused entry.

Mart Llanymddyfri

Gellir dod â’r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref i amnest gwastraff a theiars, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu.  Derbynnir gwastraff gardd.

Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar domestig; fodd bynnag, ni dderbynnir teiars tractorau na theiars lorïau.

Ni dderbynnir yr eitemau gwastraff peryglus canlynol e.e. paent (tuniau paent gwag yn unig), tiwbiau fflwrolau, batris, cemegion, poteli nwy, asbestos, gwastraff masnach, gwastraff adeiladu, gwastraff amaethyddol, dim gwydr e.e. darnau o wydr na chelfi sy’n cynnwys gwydr.

Ar agor i’r cyhoedd rhwng 8am a 12pm.

Cynghorir preswylwyr i wahanu eu gwastraff ac i ddod â phrawf o’u cyfeiriad neu ni chânt fynediad.

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/recycling-bins-and-litter/waste-amnesties/amnesties/llandovery-mart/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Waste Amnesty – This Saturday – 15/9/2018 – Dydd Sadwrn yma

  1. Colin says:

    Any idea where it takes place in Llandovery as not been before?

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code