Amended Community Council Agenda

CYNGOR CYMUNED CILYCWM COMMUNITY COUNCIL
AGENDA

Cynhelir Cyfarfod ar Nos Fawrth 4 ydd o Fis Gorffennaf , 2017 yn Festri, Capel y Groes, Cilycwm am 7.30 y.h.

Cyflwyniadau – Heddlu ;

1.Ymddiheuriadau a Datganiadau o fudd

2. Cofnodion

3. Materion yn codi o’r Cofnodion

4. Gohebiaeth
Un Llais Cymru – Gohebiaeth ; Cyfarfodydd
Cofnodion;
Hyfforddiant – Rhaglen Hyfforddiant Un Llais Cymru;
Hyfforddiant Cynghorwyr Newydd ayb.
Cyngor Sir Gâr – Côd Ymddygiad ; Cynllun Llwybrau
Diogel
Llywodraeth Cymru – Arolygon, Datganiadau,
Apwyndiadau cyhoeddus, Ymgynghori ayb.

HOW Cylchlythyr
Heddlu Dyfed Powys (Safonau’r Gymraeg)

5. Materion Ariannol /Financial matters
• Adroddiad Ariannol / Financial report
• Cais am Arian / Request for financial support (S137) Urdd Gobaith Cymru
• Cadarnhad Taliadau / Confirmation of payments :
Chq 594 – £162.50 Mr Lyn Llewelyn
(Internal Audit fee)
Chq 595 – £244.17 AON UK Ltd (Insurance)
Chq 596 – £360 Clerk’s net salary
(Apr- Jun 2017)
Chq 597 – £90 HMRC – Paye (Apr – Jun 2017)
Chq 598 – £50 Y Lloffwr S137
Chq 599 – £12 Howlta – membership
• Biliau i’w Talu / Bills for payment
• Derbyniadau / Receipts
£124.13 VAT / TAW
• HMRC : RTI Confirmation / Update
• AWDIT / AUDIT 2016/2017

A meeting will take place on Tuesday, 4th
July, 2017 at The Vestry, Capel y Groes Cilycwm at 7.30 p.m.

Presentations – Policing ;

1. Apologies and Declarations of interest

2. Minutes

3. Matters arising from the Minutes

4. Correspondence
One Voice Wales – Correspondence; Area meetings
Minutes
Training; OVW Training programme;
New Councillor training etc.
Carms County Council – Code of conduct; Safer routes
scheme
Welsh Government : Reviews, Notices , Consultations
Public appointments, etc.
HOW – Newsletter;
Dyfed Powys Police (Welsh Language standards)

Miscellaneous e mails, Notices and Publications

6. Social media Policy
Resolution Protocol

7. Materion Cymunedol / Community
Matters

8. Materion Cynllunio / Planning Matters
Planning application lists

9. Llwybrau Cyhoeddus & Priffyrdd
Public Footpaths & Highway Issues

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code