Community Council Agenda 21st March

Here is the Agenda for 21st March 2017

 

 

CYNGOR CYMUNED   CILYCWM   COMMUNITY  COUNCIL

AGENDA

 

Cynhelir Cyfarfod ar Nos Fawrth 21 ain  o Fis Mawrth , 2017 yn Festri, Capel y Groes, Cilycwm am 7.30 y.h.                                                    

 

Cyflwyniadau – Heddlu

 

1.Ymddiheuriadau a Datganiadau o fudd

 

 2. Cofnodion

 

3. Materion yn codi o’r Cofnodion 

 

4. Gohebiaeth

Un Llais Cymru Aelodaeth  2017/2018 ; Area meetings

Hyfforddiant;

Cyngor Sir Gâr – Digwyddiadau; Etholiadau Lleol ayb

Llywodraeth Cymru : Arolygon, Datganiadau,

    Apwyndiadau cyhoeddus, Ymgynghori ayb.  

Comisiwn Ffiniau                            

Lloyds TSB

HOW Aelodaeth ; Cylchlythyr

Menter Cwm Gwendraeth (Gweithredu Ynni Lleol)

Taith dros Fywyd

GIG  Bwrdd Iechyd Hywel Dda (Rhaglen Trawsnewid)

Gohebiaeth drwy e bost

 

5. Materion Ariannol /Financial matters

• Presept / Praecept 2017/2018

• Adroddiad Ariannol / Financial report and Bank reconciliation

• Cais am Arian / Request for financial support:

Ambiwlans Awyr Cymru/ Wales air Ambulance

Urdd Gobaith Cymru (Pwyllgor Blaenau Tywi)

Y Lloffwr ;Cruse Bereavement care; CYFC/CFFI Sir Gâr; Teenage Cancer Trust;

Royal Welsh Agricultural Society(Carms appeal) Bobath

• Cadarnhad Taliadau / Confirmation of payments :

Chq 584 – £186   Wales Audit Office

                           (External audit fee)

Chq 585 – £744.77  Footway Lighting

Chq 586 – £1000 Menter Cilycwm (Transfer of Cambrian Mountains Grant)

• Biliau i’w Talu / Bills for payment

• Derbyniadau  / Receipts

• HMRC : RTI Confirmation / Update

• Arwyddwr Cyfrif Banc / New Bank account signatory  (confirmation)

• Pensions Regulator – Update

• Materion awdit  / Audit matters

 

 

 

 

A meeting will take place on Tuesday, 21st

March, 2017 at The Vestry, Capel y Groes Cilycwm at 7.30 p.m.

 

Presentations – Policing

 

1. Apologies and Declarations of interest

 

2. Minutes

 

3. Matters arising from the Minutes

 

4. Correspondence

One Voice Wales Membership 2017/18 ; Area meetings

Training;                                           

Carms County Council- Events; Local Government  

                                                              elections etc

Welsh Government : Reviews, Notices ,  Consultations                                      

                                  Public appointments, etc. 

Boundary Commission

Lloyds TSB

HOW Membership ; Newsletter

Menter Cwm Gwendraeth (Local energy action)

Walk for Life

NHS Hywel Dda (Transformation Programme)

Correspondence circulated by email

 

Miscellaneous Notices and Publications

 

6 Materion Cymunedol / Community      

  Matters  

  Hall group

  Library services/ Gwasanaeth Llyfrgell symudol

 

7. Materion Cynllunio / Planning Matters

   Bwlchtrebannau (Planning Appeal / Apȇl)

 

8. Llwybrau Cyhoeddus &  Priffyrdd          

   Public Footpaths & Highway Issues

   Updates

   Parking in Cilycwm Village

   Speed Limits in Porthyrhyd and Siloh

   Road narrows issues at Dolauhirion

 

11. BT Public Payphones/ Ffonau Talu  

    Cyhoeddus BT

    Update on BT Consultation

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code